سیستم اشتراک اطلاعات

زیرسیستم اشتراک اطلاعات سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک با هدف توسعه اطلاع رسانی ها در پروژه و ایجاد امکان دسترسی به فایلها و اطلاعات پروژه برای ذینفعان طراحی و پیاده سازی گردیده است.

وظایف عمده این زیرسیستم به شرح ذیل می باشد:

  • اشتراک اطلاعات ثابت پروژه از قبیل استانداردها، مدارک پایه طراحی،  کتابچه های اطلاعاتی و... برای کاربران سیستم
  • اشتراک فایلهای حجیم (که امکان ازسال آنها از طریق ایمیل وجود ندارد) برای نفرات خارج از سیستم مانند مناقصه گران، پیمانکاران جزء و... از طریق لینک های رمزگذاری شده