سیستم مدیریت جلسات

زیرسیستم مدیریت جلسات سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک به منظور ثبت، نگهداری و پیگیری آیتم های صورت جلسات به منظور حصول اطمینان از انجام موارد توافق شده در جلسات و دسترسی سریع به آنها با امکان جستجوی موضوعی طراحی و پیاده سازی گردیده است.

قابلیت های اصلی این زیرسیستم به شرح ذیل می باشد:

  • قابلیت دریافت و ثبت بند های صورت جلسه
  • تهیه پیشنویس اولیه بر اساس فعالیت های باقیمانده از جلسات مرتبط قبلی
  • امکان صدور پیشنویس صورت جلسه جهت امضای اعضا
  • نگهداری تصویر صورت جلسه نهایی
  • شماره گذاری خودکار صورت جلسات بر اساس قواعد قابل تعریف
  • توزیع صورت جلسات برای شرکت کنندگان در جلسه/سایر مطلعین معرفی شده
  • آرشیو و جستجوی صورت جلسات بر اساس شماره و محتوا
  • امکان تعریف وظیفه به همراه تاریخ انجام فعالیت با اتصال به زیرسیستم تقویم پوپک