سیستم مدیریت جوشکاری

 • مدیریت مدارک جوشکاری

  در این بخش مدارک اولیه جوشکاری مانند WPQ،PQR،WPS به همراه فایل اسکن شده مربوطه ثبت و مدیریت می گردد. از این مدارک در مدیریت جوشها استفاده خواهد شد.
   

 • مدیریت Fit Up (Pre-Weld)

  پس از اینکه پیمانکار یا گروه اجرایی عملیات Fit-Up را برای هر تعداد از اتصالات انجام داد بلافاصله گزارش انجام این کار را در سیستم، وارد می نماید.
  با وارد کردن شماره خط، تمامی اتصالات مربوط به آن خط ( که قبلاً در قسمت ورود اطلاعات به سیستم وارد شده است) قابل انتخاب می باشند.
  اطلاعات اتصالالهای Fit-Up  شده در قالب یک فرم درخواست بازرسی به صورت اتوماتیک به گروه بازرسی و کنترل کیفیت منتقل خواهد گردید.
  همچنین جهت نگهداری سوابق مدارک مربوطه، سیستم یک فایل درخواست بازرسی را به صورت PDF تولید می نماید که این فایل توسط گروه بازرسی چاپ شده و نتایج بازرسی در آن ثبت می گردد. با اسکن کردن این فرم پس از ثبت نتایج بازرسی و وارد کردن فایل آن به سیستم، کلیه نتایج بازرسی در سیستم ثبت خواهد گردید.
   

 • مدیریت جوش ها

  پس از اینکه مرحله  Fit-Up، به تایید تیم بازرسی رسید پیمانکار اجرایی مجاز به انجام عملیات جوشکاری می باشد.
  پس از اجرای این عملیات مانند روند گفته شده در Fit-Up گزارش اتصالات جوشکاری شده را در سیستم وارد نموده و مراحل بازرسی آن به همان شکل انجام خواهد گردید.
   

 • مدیریت تستهای غیر مخرب (NDT) تمامی جوش هایی که در قسمت قبل از نظربازرسی قابل تایید بوده اند در این مرحله می توانند برای انجام تستهای غیر مخرب کاندید شوند.
  لازم به ذکر است که مرحله قبلی فقط بازرسی ظاهری جوش بوده و هنوز قابل قبول بودن جوش اطمینان حاصل نشده است.
  به عبارتی می توان گفت مرحله پیشین که تایید انجام عملیات جوشکاری بوده است را می توان به عنوان Visual Test نیز در نظر گرفت.
  در این قسمت سایر تستهای غیر مخرب از قبیل MT,UT,RT,PT مدیریت می گردند که از بین تستهای یاد شده، تست رادیوگرافی بیشترین کاربرد را دارد.
  علی ایحال در این مرحله تیم بازرسی از میان اتصالات تایید شده از مرحله قبل می توانند تعدادی و یا تمامی اتصالات را برای هر گونه تست انتخاب کرده و بدین ترتیب تمامی اتصالاتی که قرار است عملیات تست روی آنها انجام شود به صورت اتوماتیک به گروه انجام دهنده تست ارجاع خواهد گردید.
  فرم های مربوطه نیز مانند قبل توسط سیستم تهیه و پس از ثبت نتایج ، به سیستم وارد می گردند. عملیات تست مجدد و ما بقی پنالتی تست های رد شده نیز توسط سیستم مدیریت می گردد.
  همچنین این قابلیت در سیستم وجود دارد که در مواردی که انجام تست های رادیوگرافی به صورت صد در صد انجام نمی گیرد، انتخاب و کاندید نمودن جوش ها برای انجام تست با توجه درصد مورد نیاز هر سرویس برای تست و نیز عملکرد قبلی جوشکاران انجام پذیرد و درصورت عدم تایید هر سرجوش، سرجوشهای دیگری به تعداد قابل تنظیم به عنوان پنالتی از کارهای انجام شده همان جوشکار با توجه به خط، سرویس و زمان انجام به صورت اتفاقی توسط سیستم برای تست کاندید خواهد شد.
   
 • تاریخچه اتصالات Joint History

  باتوجه به ثبت و انجام گردش کار تمامی مراحل عملیات اجرایی و انجام تست ها توسط سیستم، تاریخچه تمامی اتصالات در سیستم موجود بوده و سیستم قادر به ارائه گزارشات مفصل برای هر اتصال و یا هر گروه از اتصالات می باشد.
  تمامی اطلاعات لازم از قبیل شماره اتصال، شماره خط، شماره اسپول، تاریخ Fit-Up، تاریخ تایید Fit-Up، تاریخ جوشکاری ، نام جوشکار و یا جوشکاران، تاریخ تایید انجام جوش، تاریخ انجام تست رادیوگرافی، نتیجه تست و...قابل ارائه توسط سیستم می باشد.
   

 • مدیریت جوشکاران

  در این بخش کلیه جوشکارانی که قراراست عملیات جوشکاری انجام دهند با تمامی مشخصات مورد نیاز و نیز گواهینامه های لازم در سیستم ثبت می گردند. 
  تمامی عملیات اجرایی انجام شده توسط آنان در بخش جوشکاری، توسط سیستم استخراج شده و گزارش عملکرد آنان را بر اساس کار انجام شده و میزان کار تایید شده بر اساس نتایج VT و NDT ارائه می نماید.